Megjelent a GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

2019. június 11

Keretösszeg: 15 milliárd forint
Igényelhető összeg: maximum 3 000 000 Ft
A pályázatok benyújtása: 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig

 


Támogatás célja

A felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából.


Pályázók köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;


Támogatható tevékenységek köre
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.


Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.


Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.Nem támogatható tevékenységek:

 1. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 2. Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport - beleértve az érintett épület(ek)ben működő termelési eszközök - a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét.
 3. Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a - nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében - kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.
 4. Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. § (2) f) pontjában felsorolt épületeket.
 5. Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése.
 6. Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.
 7. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 8. Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.
 9. Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;
 10. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK" között nevesített épületek fejlesztésére irányul. E feltételnek - az ÁUF-től eltérően - már a támogatási kérelem benyújtásakor meg kell felelni.
 11. Repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
 12. Atomerőművek leállításához és építéséhez;
 13. A 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.

 


Műszaki elvárások a projekt kapcsán:

 1. Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni, mely dokumentumokat a támogatási kérelemhez nem kell benyújtani. Az áramszámlákra is vonatkozik a dokumentum megőrzési kötelezettség, azaz a kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig meg kell őriznie, mely időpontig e számlák ellenőrizhetőek.
 2. Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.
 3. Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyeknek nincs állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására.
 4. A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye.
 5. A termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet a projekt keretében biztosítani szükséges.
 6. A hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést és hálózatcsatlakozási szerződést, valamint az ad-vesz mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlapot.
 7. Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.


A Projekt megvalósítás időtartama: 18 hónap


Projekt területi korlátozása: Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


Támogatás mértéke: 200.000 Ft/kWp


Támogatás összege: min.1,5 millió Ft, max. 3 millió Ft.Tájékoztató letöltése PDF formátumban