Melyek a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok?
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely egymást követő három pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

Mit értünk azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás alatt?
A támogatási szerződés kedvezményezettjének számlavezető pénzintézete által elfogadott felhatalmazás, amellyel a kedvezményezett felhatalmazza a pénzintézetet arra, hogy a minisztérium - mint jogosult - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.§, (4) bek. eseteire vonatkozó követelését a megadott számláról beszedje. Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra olyan magánszemélyek esetén, akik - külön jogszabály alapján - nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán keresztül lebonyolítani, ill. olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 83.§, (2) bek. f. pontja]

Mit jelent a bankgarancia?
A támogatási szerződés teljesítését biztosító mellékkötelem, mely alapján a bank kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a bankgarancia kedvezményezettjének (a Támogatónak) a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

Hogyan értelmezhető a foglalkoztatotti létszám?
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes állományi létszáma KSH útmutató alapján.

Kik a Közreműködő Szervezetek? (KSz)
Az Irányító Hatóság irányításával tevékenykedő szervezetek, amelyek a projekteket végrehajtó, lebonyolító szervezetekként látják el feladataikat.

Hogyan értelmezhető a lezárt év?
A pályázat kiírását megelőző legutolsó, teljes, 365 napos lezárt gazdasági év.

Mi az a projekt adatlap?
E dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó, vagy megbízottjának (Pályázatíró) a feladata. A Projekt adatlap kitöltése Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.

Mit jelent a projekt előrehaladási jelentés (PEJ)?
Amennyiben a projekt megvalósításának ideje meghaladja a 12 hónapot, szükséges a Kedvezményezett rendszeres (3 havonta sorra kerülő) tájékoztatása a Közreműködő Szervezet részére a támogatott projekt megvalósulásáról.


Mit jelent a projekt fenntartási jelentés?
A Kedvezményezett rendszeres beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a támogatott projekt fenntartásáról, a projekt megvalósítását követő fenntartási időszakban.

Hogyan kell értelmezni a saját forrást?
Saját forrás a támogatott által a projekthez biztosított forrás. Költségvetési intézmények esetén a projektre jóváhagyott előirányzat is saját forrásnak minősül. A saját forrás rendelkezésre bocsátásának módja: a projekt meghatározott költségeinek a folyamatos finanszírozása. A támogatott saját forrása lehet belső forrás vagy külső forrás, mindkét esetben pénzeszköz. A belső forrás a támogatott saját pénzeszköze. A külső forrást külső finanszírozók biztosítják, melynek formája lehet pl. fejlesztési hitel, kölcsön, külföldi, vagy hazai (nem központi-, nem önkormányzati költségvetési szerv által nyújtott) támogatás, segély.

Mit értünk pályázatnál Szabálytalanság alatt?
A közösségi vagy a hazai jogszabályok, rendelkezések, előírások bármilyen megszegése, ami a gazdasági szereplők valamilyen cselekedete vagy mulasztása következtében az EU, illetve a hazai költségvetés bevételeinek csökkenésével vagy elvesztésével, illetve jogtalan kiadás okozásával sérti, vagy sértheti az EU, illetve a hazai költségvetést.

Milyen támogatási formák léteznek?
Különösen a vissza nem térítendő és a visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltételű kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet, kedvezményes lízing. (163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről).

Hogyan kell értelmezni a telephely, székhely, fióktelep fogalmakat?
Az 1997. évi CXLV. törvény értelmében a cég székhelye a központi ügyintézés helye, melyet a cégnek cégtáblával kell megjelölnie. A cég - székhelyétől különböző helyen lévő - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más városban vagy községben - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye és telephelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.

Mi a támogatási szerződés?
A Közreműködő szervezetnek (KSZ) a Kedvezményezettel kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes szabályait tartalmazza.

Mi az a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés?
A Kedvezményezett által egy alkalommal benyújtandó beszámoló a Közreműködő Szervezet felé a projekt befejezését követően a támogatott projekt megvalósulásáról.

Mit jelent a barnamezős terület?
Barnamezős területnek tekinthető, az a terület, amely:
• ipari eredetű, ipari területnek minősülő telephely, melyből a korábban termelésre vagy szolgáltatásra használt terület legalább 50%-a jelenleg nincs használatban, vagy
• az adott település településrendezési tervében különleges területnek minősített katonai eredetű, használaton kívüli, egykori honvédségi terület, vagy
• mezőgazdasági eredetű használaton kívüli állattartó telep, volt major.

Hogyan értelmezhető a megtartott munkahelyek száma?
A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma.

Mit értünk munkahely megőrzés alatt?
Az átlagos statisztikai létszáma projekt megvalósítás és fenntartás időszakában nem csökken a támogatási szerződésben megállapított bázisérték alá.

Mit értünk teremtett munkahelyek száma alatt?
A támogatás hatására a Kedvezményezetteknél létrejött (teremtett) új munkahelyek száma.

Kik a hátrányos helyzetű csoportok (kivéve nők)?
1. megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember,
2. roma,
3. hajléktalan,
4. rendszeres szociális segélyben részesülő,
5. a gyermekét egyedül nevelő,
6. alacsony iskolai végzettséggel rendelkező (max. 8 általános),
7. gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatal,
8. börtönből szabaduló,
9. szenvedélybeteg

Hogyan értelmezhető a „turisztikai attrakció”?
Turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.

Pályázat esetében hogyan értelmezhető az új gép fogalma?
Amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási és szolgáltatási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják. Az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év.)

Mit jelenet a bioenergia?
Az élő szervezetekben és elhalásuk után a belőlük származó szerves anyagokban lévő kémiai energia, amely a zöld növények által fotoszintézis útján megkötött napenergiából származik.

Mi a biogáz?
Minden olyan gáz, amely biomasszából fejlődik.

Mi a biomassza?
A vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatban a megújuló energiatermelés szempontjából a következő anyagokat tekintjük biomasszának:
- biomassza tüzelés szempontjából: növényi eredetű termékek és hulladékok
- biomassza rothasztás szempontjából: növényi eredetű termékek és hulladékok, a háztartási hulladékok elkülönítetten gyűjtött, biológiailag lebomló szerves része (=biohulladék), trágya, állati eredetű hulladékok, szennyvíziszap.

Mit értünk fenntartható fejlődés alatt?
Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.

Mi az a geotermikus energia?
A Föld szilárd kérgét alkotó kőzetek belső hője, melynek forrása a magma felől folyamatosan működő hőáramlás.

Mit értünk ki nem meríthető megújuló energiaforrások alatt?
Napenergia, szélenergia, vízenergia

Mik azok a megújuló energiaforrások?
Mindazok a nem fosszilis eredetű energiafajták, melyek az emberi felhasználás eredményeként nem csökkennek, vagy a felhasználás ütemében újratermelődnek. Az időjárási körülményektől függő nem fosszilis energiahordozó (nap, szél), az időjárási körülményektől nem függő nem fosszilis energiahordozó (geotermikus energia, vízenergia, biomassza, valamint biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás), továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz.

Mi a szélenergia?
A levegő földfelszínhez viszonyított mozgása (légáramlás) által létrejövő energia, amely megfelelő feltételek esetén energiatermelésre is hasznosítható.

Mi a szélerőmű?
Olyan erőmű, amely a villamos energiát szélenergia felhasználásával termeli.

Melyek az üvegházhatású gázok?
A szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6).

Mi az a zöld bizonyítvány?
A termelő, illetőleg a kiserőmű üzemeltetője által kibocsátott, a megújuló vagy a hulladékból nyert energiával előállított villamos energia mennyiségét vagy annak egy részét igazoló okirat.