Korábbi híreinket a bal oldali oszlopban tudja megtekinteni.

HAMAROSAN MEGJELENIK - Gomba előállító üzemek fejlesztése

2021. május 17

Benyújtás első szakasza: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 30.


A felhívás célja

 

A Felhívás célja a gombatermesztő gazdaságokban megtermelt gomba mennyiségének növelése, amely lehetővé teszi a hazai fogyasztás emelése mellett a folyamatosan bővülő exportlehetőségek kihasználását és a feldolgozóipar igényeinek kielégítését is. a Felhívás támogatja a komposzt előállító- és gombatermesztő kapacitás növelését, a termelők versenyképességének erősítését, az új, innovatív és környezetbarát technológiák és termesztési módok alkalmazását.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 

I. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmény építése, korszerűsítése:

 

a) Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő

létesítmény kialakítása, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez

kapcsolódó új építésű áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló,

osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek létesítése.

 

b) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése, valamint

komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést

szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények,

közlekedők, továbbá kiszolgáló terek bővítése.

 

c) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény technológiai korszerűsítése,

valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá

készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló

létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek korszerűsítése.

 

Az I a), b), és c) pontokhoz kapcsolódó támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészetiműszaki tartalom előírásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiség, termékmanipuláló, osztályozó csomagoló létesítmény, közlekedő) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 

a) Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés,

külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)

 

b) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és

használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű,

nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.).

 

c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri

világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és

időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek stb.).

 

d) Az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek

energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos

berendezések beszerzése.

 

 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a kertészeti üzemen

belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 

·  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú é hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

 1.A III.1.1. fejezet I. pont alapján megvalósuló gombatermesztés fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások:

 

·  A gombatermesztés vonatkozásában a szedést követő áruvá készítést szolgáló

eszközök beszerzése: válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolód technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek

Feldolgozott gomba termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésére nem

igényelhető támogatás.

 

2. A III.1.1. fejezet I. pont alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások:

 

·  A projekt részeként megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy

eszközbeszerzés, amely magába foglalja az üzeme belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását. 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

a) Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés

b) Mérnöki feladatok

c) Projektmenedzsment

d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

 

Mérföldkövek

 

A projekt végrehajtása során legalább 1, legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni.

 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

 A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

 A projekt területi korlátozása 

 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

Benyújtási határidő 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 16. napjától 2021. október 10. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 

Első szakasz: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 30.

Második szakasz: 2021. augusztus 31. – 2021. szeptember 13.

Harmadik szakasz: 2021. szeptember 14. – 2021. szeptember 27.

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

 

Támogatást igénylők köre

 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal

mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ

üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 8. számú

szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi

STÉ adatok az irányadók)

 

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaságképviseletére jogosult tag nyújthat be!

 

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

 

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

 

Aki a jelen – VP2-4.1.3.4- 21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban.

 

Rendelkezésre álló forrás

 

Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 16 milliárd Ft.

 

A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének

megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 2 milliárd Ft.

 

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – Keretösszege: 2 milliárd Ft.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti

fókuszterületi megosztás szerint 20 milliárd Ft.

 

A támogatott projektek várható száma 20 – 30 db.

 

 

A támogatás mértéke, összege

 

1.      Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 300 millió forint, maximum 2 milliárd forint.

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ (300 millió Ft) alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

 

2.      A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

3.      A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

4.      A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

 

Előleg

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási

tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

 

A tájékoztató letöltése pdf formátumban