MEGJELENT a GINOP Plusz-1.2.1-21 pályázat!

2021. június 14

Keretösszeg: 200 milliárd Ft

Igényelhető összeg: minimum 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft


A pályázatok benyújtása:

 • 1.: 2021. július 12. - 2021. július 19.,           keret: 100 milliárd Ft

 • 2.: 2021. október 11. - 2021. október 18., keret: 50 milliárd Ft
 • 3.: 2022. január 10. - 2021. január 17.,        keret: 50 milliárd Ft

A 3. időszakban benyújthat:

 • mikrovállalkozás

 •  kkv csak ha a 6. számú mellékleteben felsorolt SZVZ szerinti településen valósul meg

 

Részletek:

 


A Felhívás célja


Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, illetve amelyek szem előtt tartják területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is. Az intézkedéssel erősítjük a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepét.

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet. A hatékony üzleti gyakorlatok és vállalkozásszervezési eljárások elterjedéséhez a technológiai és informatikai háttér megteremtésén túl elengedhetetlen a vállalkozói szemlélet és készségek, menedzsment ismeretek, továbbá a szervezeti kultúra fejlesztése, ennek érdekében a felhívás támogatja a vállalkozások élethelyzetéhez igazodó szakértői szolgáltatások és képzések igénybevételét. A fejlesztések megvalósítása során fontos szempont, hogy azok a környezeti fenntarthatóság elvét szem előtt tartva lehetővé tegyék az üzleti folyamatok energiahatékonyságának javítását, a megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazását is.


Rendelkezésre álló forrás: 200 Mrd Ft


Pályázók köre


A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek:

 

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) rendelkeznek,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek köre

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 

 • Termelési, szolgáltatási, infokommunikációs technológia fejlesztése, technológiai kapacitás bővítése

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (legalább 2 db megvalósítása szükséges):

 

 •  Infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés) (max. 70%) 
FONTOS: 

 

Építéshez kapcsolódó költségek: (max. a projekt összes költségének 70%-a, fajlagos korlát maximuma az adott munkafolyamattól függ)

- Ingatlan építés, bővítés: max. 338.800 Ft/nm

- Ingatlan átalakítás: max. 272.500 Ft/nm

 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 50 millió Ft) (tanácsadás és képzés együtt max. 20%)
 • Képzés (max. 20 millió Ft) (tanácsadás és képzés együtt max. 20%)
 • Üzleti felhőszolgáltatás (max. 10 millió Ft)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%)

 

A pályázatok benyújtása 3 szakaszban lehetséges, mely szakaszkhoz elkülönített keretösszegeket lett allokálva:


1.: 2021. július.12. - 2021. július 19.,               keret: 100 milliárd Ft

2.: 2021. október 11. - 2021. október 18.,  keret: 50 milliárd Ft

3.: 2022. január 10. 12 - 2021. január 17.,           keret: 50 milliárd Ft

3. időszakban benyújthat:

- mikrovállalkozás

- kkv csak ha a 6. számú mellékleteben felsorolt SZVZ szerinti településen valósul meg

Az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 130%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

 

A projekt megvalósítás időtartama: 24 hónap

 

Projekt területi korlátozása: Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg, ami a pályázat benyújtását megelőzően, legalább 60 nappal korábban a cégkivonatában szerepel, mint székhely, telephely, fióktelephely.

 

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

 

Támogatás összege:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 629, 3 millió Ft, az alábbi feltételek szerint.

Az utolsó lezárt év (2020) létszám adatát kell figyelembe venni az alábbiak szerint:

 

Kategória

Létszám

Maximális elszámolható összköltség kategórián belül

(a kategórián belüli létszámtól függetlenül)

1.

3-9 főig

99 millió Ft

2.

10-49 főig

299 millió Ft

3.

50-99 főig

449 millió Ft

4.

100-149 főig

599 millió Ft

5.

150-199 főig

749 millió Ft

6.

200-249 főig

899 millió Ft

 

 

A támogatás maximális mértéke:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

Előleg igénylés:

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 90%-a.

 

Eredményesség mérés:

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe véve a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év végén lefolytatott eredményességmérést – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg kapott tájékoztatás alapján az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. hónap utolsó napjáig visszafizeti. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre. Amennyiben a tényleges visszatérítendő támogatás összege nem kerül visszafizetésre a megadott határidőn belül, a 181. naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint számított ügyleti kamattal növelt összeget kell visszafizetni.

 

A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumok:

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében

(a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre)

Feltétel

Eredmény

Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés.

Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány százalékpontot ér el a maximálisan szerezhető 100 százalékpontból. .

Az elszámolásokban elfogadható VT összegének 100%-a átfordulhat VNT-vé

Feltétel

A VNT-vé alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában

1)

Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése

A vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya

60%

2)

Projekt hatékony végrehajtása

-A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását)

-A keret kimerítését követően a hatályos szerződéses tartalommal szükséges megvalósítani a projektet, a további módosítási kérelmek elutasításra kerülnek a Támogató által. A Támogatói Okiratban és az új eljárási rendelet ( …/2021/… Korm. rendelet) 153. §-ában foglalt azon bejelentési kötelezettségekre, amelyek esetében a jogszabály szerződés módosítását nem írja elő, nem vonatkoznak a fenti korlátozások

 

20%

3)

Vállalkozói tudás bővítése:

A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:

üRészt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.

üMintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként

üAz IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével rendelkezik

üIgénybe veszi az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy e-learning szolgáltatását

üIgénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását

üIgénybe veszi a BÉT valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását

üRészt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás) minősítést szerez

 

20%Eredményességmérési szempont

Átfordulás sávozása az 1. eredményességi mérési szempont alapján (%)

A VNT-vé alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában (%)

1. Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése

100 felett

60

90

55

80

50

70

45

60

40

50

35

40

30

30

25

20

20

10

15

5

10

0

5

0 és alatta

0

2. Vállalkozói tudás bővítése

-

20

3. Projekt hatékony végrehajtása

-

20


 

 

Tájékoztató letöltése PDF formátumban