HAMAROSAN MEGJELENIK- Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

2021. május 14

Benyújtható: 2021. szeptember 13. – 2021. december 7.

A felhívás célja


A Felhívás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. A Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására, továbbá hozzájárul az élelmiszerigények jellemzően hazai forrásokkal történő kielégítéséhez, illetve stratégiai jelentőségű projektek végrehajtását mozdítja elő.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

        I.            Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

 

A)     Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 

1.      célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

·  Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

·  Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

·  Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzésére irányuló maximális támogatási összeg nettó 20 000 000 Ft.

·  A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

·  A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, vízés szennyvízkezelési fejlesztések)

 

2.      célterület – Borászati üzemek fejlesztése

·  Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

·  Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

·  Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése beszerzésére irányuló maximális támogatási összeg nettó 20 000 000 Ft.

·  A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

·  A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

 

B)     Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 

1.      Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése

·  Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

·  Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

·  Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

·  Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

 

2.      Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

·  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

      II.            Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

    III.            Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

·  Épületek kivitelezéséhez, új gépek és berendezések vásárlásához, számítógépes szoftverekhez, IKT fejlesztésekhez, szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházási  tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak

·  Telepi infrastruktúra fejlesztése

·  Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

·  ingatlan vásárlása felső korlát figyelembe vételével: Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 2%

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Az elszámolható költségek köre 

 

a) épületek kivitelezése, új gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések költsége

b) a) ponthoz kapcsolódó általános költségek: építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projektmenedzsment költségek

c) szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése

d) telepi infrastruktúra fejlesztése

e) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása.

A b) és a c) pontban rögzített költségek mértéke az összes elszámolható költségre vetítve maximum 5% lehet

 

Nem elszámolható költségek köre 

 

·         Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök;

·         A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;

·         A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek. (kivétel: Amennyiben a támogatott tevékenység Annex I. termék előállítására irányul)

 

Mérföldkövek 


A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.

 

Benyújtási határidő 

 

Értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

2021.szeptember 13. – 2021. december 7.

Első szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.

Második szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.

Harmadik szakasz: 2021. október 12. – 2021. október 25.

Negyedik szakasz: 2021. október 26. – 2021. november 8.

Ötödik szakasz: 2021. november 9. – 2021. december 7.

 

Fenntartási kötelezettség


A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

 

Támogatást igénylők köre

 

Az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

 

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

1)Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás10, amennyiben:

a) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

 

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

1)Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben:

a) a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

b) a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

 

Mindkét célterület kapcsán egységesen: A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás, illetve konzorciumi forma keretében nincs lehetőség

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

 

a) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen – a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú – Felhívás keretében már részesült támogatásban az adott célterület tekintetében;

b) a VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás keretében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik;

c) a VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

 

A támogatás mértéke, összege

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.

A mennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

 

 

Előleg

 

Előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.


A tájékoztató letöltése pdf formátumban