HAMAROSAN MEGJELENIK- Kertészeti üzemek megújításának támogatása

2021. május 17

Benyújtható: 2021. július 7. - 2021. szeptember 28.

A felhívás célja


A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. További célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

Önállóan támogatható tevékenységek

Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,

b) önjáró és vontatott betakarítógépek,

c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,

d) talajművelő gépek,

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése az összefoglaló III.3. pontjában foglaltakra figyelemmel,

f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.

b) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

 

Nem támogatható tevékenységek

a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,

b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,

c) tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése,

d) göngyöleg beszerzése,

e) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,

f) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.

 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Az elszámolható költségek köre 

 

a) a projekt keretében megvalósítható tevékenységek (pl.: új gépek és berendezések vásárlása) költségei;

b) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek;

c) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése, IKT fejlesztések;

d) a kertészeti üzemen belüli anyagmozgatás gépei, eszközei. 

Projekt területi korlátozása 

 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

Mérföldkövek 

 

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.

 

Benyújtási határidő 

 

2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28.

 

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

 

Támogatást igénylők köre

 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a)      A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint). (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)

 

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!

 

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

 

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

 

A  jelen – VP2-4.1.3.5-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban.

 

Rendelkezésre álló forrás

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

50 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 45,0 milliárd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének

megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 5,0 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma 2 500 – 3 000 db.

 

A támogatás mértéke, összege

 

1.      Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint.

2.      A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

3.      A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

4.      A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

 

Előleg

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében azigénybe vehető támogatási előleg

maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.


Tájékoztató letöltése pdf formátumban