HAMAROSAN MEGJELENIK - Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

2021. május 17

Benyújtás első szakasza: 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 15.

A felhívás célja

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A Felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.:

a, Terményszárítók létesítése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).

b, Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.

c, Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:

·  Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.

·  Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

·  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1.      A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

 

 • · Projekt előkészítés: szakmai előkészítés, közbeszerzés;
 • · Mérnöki feladatok;
 • · Projektmenedzsment;
 • · Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

 

 

2.      A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 •  A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
 • terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;
 • termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;
 • telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése;
 • telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák

 

 

3.      A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületének a) és b) pontjában szereplő (Terménytisztítók és terményszárítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

 •  terménytároló létesítése;
 •  előtároló létesítése.

 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Nem támogatható tevékenységek

·  erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése;

·  használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

  

Mérföldkövek

 

A projekt végrehajtása során legalább 1, legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

 A projekt területi korlátozása 

 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

 

Benyújtási határidő 

 

2021.augusztus 2. – 2021. szeptember 26.

Határszakaszok:

Első szakasz: 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 15.

Második szakasz: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 29.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 12.

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 26.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

 

Támogatást igénylők köre

 

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a, a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

 

A  jelen – VP2-4.1.7-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban.

 

Rendelkezésre álló forrás

Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. Keretösszege: 36 Mrd Ft

A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. Keretösszege: 10 Mrd Ft

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Keretösszege: 4 Mrd Ft

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 50 Mrd Ft.

Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.

A támogatott projektek várható száma 100-150 db.

A támogatás mértéke, összege

 

·  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 100 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft.

·  A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

·  A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

·  A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

 

Előleg

 

Igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

 

Tájékoztató letöltése pdf formátumban